Transparència

A qualsevol entitat i més encara, a les que no tenim ànim de lucre, la política de transparència ha de ser un eix fonamental. I per a garantir-la es realitza, des dels inicis, un seguiment i control constant dels pressupostos i del balanç.

Tot expert a gestió d’organitzacions no lucratives sap que el moviment econòmic no te per què reflectir el moviment social. La voluntat dels voluntaris i voluntàries és un capital que no es pot comptabilitzar.

Memòria anual 2019

Tota l’activitat i dades del 2019

Economia 2019

Revisió comptable de l’any 2019 realitzada per auditors externs de Acordia ACR.

Memòria “El Rebost Solidari”

Memòria del projecte “El Rebost Solidari”, accions de març a agost.

Menú