Transparència

A qualsevol entitat i més encara, a les que no tenim ànim de lucre, la política de transparència ha de ser un eix fonamental. I per a garantir-la es realitza, des dels inicis, un seguiment i control constant dels pressupostos i del balanç.

Tot expert a gestió d’organitzacions no lucratives sap que el moviment econòmic no te per què reflectir el moviment social. La voluntat dels voluntaris i voluntàries és un capital que no es pot comptabilitzar.

Memòria anual 2019

Tota l’activitat i dades del 2019

Economia 2019

Revisió comptable de l’any 2019 realitzada per auditors externs de Acordia ACR.

Cannot get other user media. API shut down by Instagram. Sorry. Display only your media.
Menú